എന്നെപറ്റി..

ഞാന്‍ വിവേക് ബാലചന്ദ്രന്‍. പാതി ത്രിശ്ശൂര്‍ക്കാരന്‍, പാതി തിരുവനന്തപുരം (തിരോന്തരം) – അപ്പൊ തെക്കനുമ്മല്ല, വടക്കനുമ്മല്ല, ഒരു ബെടക്കു കേസ്.

എന്നെ പറ്റി കൂടുതല്‍ അറിയണമെന്നുള്ളവര്‍ ഒരു കത്തിട്ടാല്‍ മതി.. ദാ താഴെ പറയുന്ന വിലാസത്തിലേക്കു

vivek@vivekb.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 2 = one

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>